Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zprávy

 2013

          Naše činnost začala tak jako každý rok výroční valnou hromadou, kde jsme si stanovili priority na začínající rok – oprava hasičské zbrojnice, pořádání společenských akcí a akcí pro děti, pořádání hasičské soutěže a jiné.

          Koncem ledna jsme podali na MAS Společná cesta projekt s názvem „Mobilní zařízení pro akce SDH“. Jednalo se o žádost na dotaci pro pořízení párty stanu, grilu, židlí do klubovny, sportovních hadic, hudební aparatury a dataprojektoru. Žádosti bylo vyhověno a my jsme dostali dotaci ve výši 99.900 Kč. Velký dík patří Marušce Lokajové, která celou žádost vypracovala. A protože s jídlem roste chuť, žádali jsme ještě o tři dotace, tentokrát přes krajský úřad. První žádost se týkala vybavení klubovny, druhá vybavení na dětské dny a třetí opravy hasičské zbrojnice. Bohužel, ani jedna z nich nám nevyšla.

              V únoru jsme pořádali tradiční ostatkový průvod s večerní zábavou. Průvodu se zúčastnilo na 25 masek, na večerní zábavu přišlo na 80 hostů. To sice není nikterak oslnivé číslo, srovnáme-li to však s okolními dědinami, kde se také konala ostatková zábava, můžeme být spokojeni.

             Spolu s mateřským centrem jsme pořádali dětský karneval na téma „Červená karkulka“ a dětský den s podtitulem „Cesta kolem světa za 80 minut“. Dále jsme pořádali tradiční akce jako, pálení čarodějnic, uspávání broučků a rozsvěcování vánočního stromu. Dětem z mateřské školy jsme předvedli hasičskou techniku a vybavení.

          Při soutěžní činnosti nás čekal nemalý úkol napravit si reputaci z předešlého roku v hasičských soutěžích Vyškovské ligy. K první soutěži jsme tak jak každý rok vyjeli v květnu do Drnovic. Pak následovali další soutěže Velké ceny okresu Vyškov.

         Jezdili jsme také okrskové soutěže se slabší stříkačkou a zásahovými hadicemi. Obě ligy -  Vyškovskou ligu i okrsek - jsme si chtěli hlavně užít, zasoutěžit si a pobavit se. Bylo vidět, že v dnešní době dáváme větší přednost práci, a proto jsme moc netrénovali. Během sezony nás potkalo i zranění jednoho člena družstva, a proto jsme si museli stále vypomáhat borcama z vedlejších Hlubočan.

          V polovině července jsme pořádali již 12. ročník soutěže „O pohár starosty obce“, které se zúčastnilo 19 družstev mužů a 10 družstev žen a která je zařazena do okresní ligy. Také jsme pořádali okrskovou soutěž. Obě soutěže se uskutečnily během jednoho víkendu. I přes malý počet tréninků jsme se ve velké ceně umístili na uspokojivém 10. místě s časem 19:34, v okrsku už to bylo horší. I tak jsme měli nakonec dobrou náladu a radost z úspěchu.

       Po naší soutěži následovali soutěže další, kde jsme, myslím si, neudělali ostudu. Musím zmínit i to, že na mužstvu byla vidět velká bojovnost a chuť vyhrát. O tom jsme se přesvědčili na soutěži v Topolanech, kde nám po krásném rozběhu praskla hadice. Jeden člen našeho mužstva však neváhal a díru svým tělem zalehl. Požární útok jsme dokončili a za tento husarský kousek sklidili potlesk.  Co se okresní ligy týče, měli jsme jen 1 neplatný pokus.

          V okrskových soutěžích se nám střídalo lepší umístění s horším. Bylo to z naší strany hlavně podcenění soutěží. Ve Vyškovské lize jsme nakonec skončili na krásném 8. místě, v okrsku až na 4., bramborové příčce, kterou po předchozích úspěšných ročnících za úspěch považovat nelze.

        Musíme také zmínit naši rozsáhlou brigádnickou činnost. V květnu jsme začali vyklizením sklepů pod hasičkou a bouráním hnojiště ve dvoře – tyto práce souviseli s budoucí úpravou hasičské zbrojnice. V rámci dotace jsme se zavázali k úpravě zelené plochy vedle hasičky, zde jsme také vysázeli 3 stromky. Vzhledem k budoucímu užitku jsme vsadili na švestky. Při úpravě hasičky jsme začali bouráním stropu nad bývalou chladírnou, zde jsme také osekali obklady a odstranili izolaci až na zdivo. Obec nám financovala uložení překladů a průvlaků v budoucí garáži, poté naši členové rozebrali vnitřní zdivo, čímž nám vznikla jedna velká místnost, která v budoucnu bude sloužit jako garáž.

        Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za materiální a finanční podporu, SDH Hlubočany za spolupráci při výchově mládeže a při soutěžích a hlavně panu Zbyšku Pěnčíkovi za dlouholetou spolupráci. Děkujeme všem, kteří nás během celého roku podporují, členům soutěžního družstva a všem členům, kteří se aktivně podílejí na chodu sboru a hladkém průběhu všech akcí. Popřál bych Vám v novém roce mnoho sportovních úspěchů a pevné zdraví.

 

2011

Letošní rok jsme začali tvrdou tréninkovou přípravou. Už v květnu jsme jeli na první soutěž našeho okrsku do Manerova. Tato soutěž byla započítána jako postupující do okresního kola. O týden později nám začala běžet naplno Vyškovská liga v požárním sportu. Letos jsme chtěli, aby výsledky dopadly lépe, jak v okrsku, tak i ve Vyškovské lize. První soutěž byla na programu tak jako každý rok v Drnovicích. Zde jsme skončili na pátém místě ale pro Vyškovskou ligu na třetím bodovaném. Pak následovaly další soutěže.                                

Letošní rok byl oproti předchozím okořeněn tím, že nebyly soutěže každý týden, ale byly udělány soutěžní víkendy. Pro nás to mělo nemalý význam, protože jsme do toho absolvovali okrskové soutěže. Tak jako každý rok jsme požádali o vlastní soutěž, která se nám jak po stránce organizační, tak po stránce závodní dosti povedla. Dokázali jsme dosáhnout nejlepšího času v naší historii, a to krásných 18:95 s. Vše bylo jen díky kvalitním tréninkům.

V okrskových soutěžích jsme skončili zase na konečném prvním místě.             Na těchto soutěžích jsme začali spolupracovat s obnoveným hasičským sborem Bohaté Málkovice. Jeli s námi na pár soutěží, ale byli i sami na soutěži v Tučapech, kde soutěžili jako Kučerovská benfika. Ostudu sobě i nám neudělali. V celkovém hodnocení Vyškovské ligy jsme obsadili krásné 7 místo.   

Oproti loňskému roku bylo vidět zlepšení. Ale ne vše je jen o sportu. Každý rok jsme pořádali klasické ostatky s večerní muzikou, různé společné akce pro děti – dětský den. S dalšími organizacemi jsme se podíleli na pořádání krojovaných hodů. Letos jsme se opět zúčastnili i okresního kola v běhu na 100 metrů s překážkami, které se konalo na našem hasičském hřišti. Zde jsme skončili až na 3. místě po týmové chybě na štafetě. Na krajské kolo tak postoupilo družstvo z Habrovan.  

Zásahová jednotka, kterou tvoří převážně členi závodící v požárním sportu, zasahovala v dubnu na požáru uskladněného materiálu. Zde bylo vidět, jak je jednotka připravena k výjezdu, aniž by byla spuštěna siréna. Vše je jen výsledkem školení a dobrého přístupu členů sboru. Byla i pomocná jako technická pomoc v dalších případech. Jednotka letos měla možnost zúčastnit se největšího setkání hasičů naší republiky v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu. Na setkání hasičů bylo přes 330 přihlášených aut. Pro nás to byl obrovský zážitek a poznání nových kolegů a kamarádů. Dále jsme pak udělali několik oprav na naší technice a na výbavě zásahového vozu. V roce 2012 bychom chtěli docílit stejných ba i lepších sportovních výsledků jak v roce minulém.

Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům a Obecnímu úřadu za materiální a finanční podporu, kterou nám po celý rok poskytovali. Poděkování patří též členům soutěžního družstva za reprezentaci na soutěžích a všem členům, kteří se podílejí na pořádání akcí či na chodu celého sboru. Dále pak nesmím zapomenout poděkovat hasičům z Hlubočan za dobrou spolupráci při soutěžích jak v lize tak i okrsku a vedoucímu kolektivu mladých hasičů při vedení mladých hasičů.

 

2010

V roce 2010 jsme se začali tak jak každý rok zúčastňovat hasičských soutěží jak ve vyškovské lize, tak v okrskovém kole. Soutěže začaly jako každý rok v květnu a to okrskovou soutěží v Manerově. Pak postupně následovali soutěže vyškovské ligy i okrsku. I v roce 2010 jsme se účastnili okresní soutěže v požárním sportu, která se skládala i s běhu na 100m s překážkami v Habrovanech, na této soutěži jsme měli družstvo složené společně s SDH Hlubočany, a podařilo se nám soutěž vyhrát a postoupit tak na krajské kolo soutěže do Blanska. V krajském kole se nám už moc nedařilo a po chybách jsme skončili na 7. místě. Ale byla to pro nás veliká zkušenost.

Ale ne všechno co SDH Kučerov dělá, jsou jen požární soutěže, každoročně se podílíme na pořádání akcí pro děti a v roce 2010 tomu nebylo jinak. Již v únoru jsme uspolupořádali s mateřským centrem dětský karneval, dubnu jsme pomáhali s pálením čarodějnic, v červnu potom dětský den. Stejně tak jsme v únoru pořádali tradiční ostatky s večerní zábavou, a v červnu hodovou zábavu. Dále jsme v roce 2010 uspořádali dvě soutěže v požárním sportu, okrskovou a v červenci vyškovskou ligu. Celkově se nám nedařilo  v soutěžích moc dobře, ve velké ceně jsme skončili na 13. místě oproti roku 2009 kdy jsme skončili na 5. místě, v okrskové soutěži jsme se umístili na 2. místě oproti 1. místu v roce 2009.

Jednotka se v roce 2010 podílela hned na několika hlášených požárech, likvidaci nebezpečných látek z havarované kamionové soupravy, ale i k živelným pohromám v podobě čerpání vody ze zatopených sklepů. Účastnili jsme se námětového cvičení na budovu bývalé základní školy, nyní mateřského centra. Dále byla jednotka nápomocná při vypouštění rybníka. Po celý rok jsme se pracovali na opravě našeho požárního vozu, na údržbě hasičské techniky a vše co k tomu náleží.

V roce 2011 bychom chtěli docílit na sportovním poli lepších výsledků než v roce minulém a chtěli bychom zrealizovat rekonstrukci naší hasičské zbrojnice.

Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům a Obecnímu úřadu za materiální a finanční podporu, kterou nám po celý rok poskytovali. Poděkování patří též členům soutěžního družstva za reprezentaci na soutěžích a všem členům, kteří se podílejí na pořádání společenských akcí či na chodu celého sboru.

 

2009

Do nové sezóny jsme vstupovali s cílem konečně se prosadit v okresní lize a skončit na lepším než 12. místě. Jelikož jsme měli stroj, který byl už konkurence schopný, tak nám nezbývalo nic jiného, než se začít pečlivě připravovat. V roce 2009 nás nečekalo nejen 13 soutěží ve Velké ceně Vyškova, ale také 6 soutěží Okrskové ligy, kde jsme chtěli obhájit loňské prvenství. První ostrý start ve Velké ceně jsme měli tak jako každý rok v Drnovicích a už tam se ukázalo, že se s námi pro letošní rok musí počítat. Další závody na sebe nenechaly dlouho čekat a tak jsme každou sobotu vyráželi za jedním cílem, skončit co nejlépe. Bojovali jsme se svým uměním, ale ne vždy jsme to dotáhli do úspěšného konce. Okrsková liga začala prvním závodem v Manerově, ve kterém se nám podařilo vyhrát a tak nastartovat dobrou sezónu. Okrsek byl až do posledního kola velmi vyrovnaný, měli jsme necelou sekundu náskok před Hlubočanama, ale vítězství jsme si nenechali vzít.

Koncem června jsme již tradičně jako každý rok pořádali hodovou zábavu, před kterou nás ve stejný den čekala soutěž v Hlubočanech. V měsíci červnu se v našem družstvu objevila i nová posila - Jakub Šírek. Za čtrnáct dní po Hlubočanech jsme pořádali soutěž na domácí půdě, kde jsme závodili se značnou trémou a cílem předvést se co nejlépe. A to se povedlo, neboť na levém proudu byl vytvořen rekord tratě 17:83 a to Vlastikem Bačovským ml., ale na vítězství to nestačilo. Pro domácí soutěž se nám podařilo sestavit i družstvo žen, sice tabulkově nebodovali, ale útok dokončili s velkým potleskem za statečnost. Po odsoutěžení nás na domácí půdě čekalo ještě okrskové kolo.

Také jsme se zúčastnili jako vloni soutěže v Račicích, kde byl požární útok s netradiční štafetou. Zde se nám první místo nepodařilo obhájit a tak jsme se museli spokojit s místem druhým. I tak to byl úspěch. Ve Velké ceně jsme o 5. místo až do konce bojovali s družstvy z Myslejovic a Habrovan, což se nám nakonec podařilo. Pro rok 2009 jsme se stali štikami soutěže a skokanem roku, když jsme z 12. místa poskočili na 5. místo.

Nyní již dosti o soutěžích, během celého roku jsme se zapojovali do různých akcí a chodu sboru. Uskutečnili jsme sběr železného šrotu. Od jara jsme pilně pracovali na opravách našeho zásahového vozidla. Na úpravách se podíleli zejména mladší hasiči, kteří si s tím dali hodně práce. Všem, kteří se podíleli na těchto mimosoutěžních aktivitách, bych chtěl touto cestou poděkovat.

Rád bych zmínil, že se naše jednotka v roce 2009 podílela na likvidaci včelstva infikovaného včelím morem, dále také prováděla např. čištění kanálů, nebo se spolupodílela na přečerpávání rybníka.

Ne vše, co jsme v loňském roce dělali, bylo jen o hasičských soutěžích či zásazích. Po celý rok jsme se podíleli na uskutečnění společenských i ryze dětských akcí. Již v únoru to byly tradiční ostatky, na které nás přišlo podpořit nemalé množství našich příznivců a v červnu tradiční hodová zábava. Během roku jsme se spolupodíleli s místním mateřským centrem Kučeráček na akcích pro děti jako např. dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den, ukončení prázdnin, kde součástí byla i přehlídka našeho zásahového vozu s ukázkou hasičské výzbroje a děti se mohly do vozu posadit a po ukončení se i svést. Dále jsme byli i při lampiónovém průvodu, kde jsme dávali pozor na bezpečnost při přecházení komunikacích. V těchto aktivitách bychom rádi pokračovali i tento rok.

Chtěl bych říci, že být hasičem se chce více podílet na chodu spolku. Chtěli bychom, aby se do toho zapojili i naši starší členové, kteří mají více zkušeností a dokážou nám v mnoha věcech poradit.

V letošním roce bychom rádi založili družstvo žen a v neposlední řadě bychom uvítali i práci s nejmenšími dětmi a začali z nich vychovávat dobré hasiče. Nyní jsou naši nejmenší v sousedních Hlubočanech, kde pilně trénují a učí se být dobrými hasiči, za co jim patří dík.

Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům a Obecnímu úřadu za materiální a finanční podporu, kterou nám po celý rok poskytovali. Poděkování patří též členům soutěžního družstva za reprezentaci na soutěžích a všem členům, kteří se podílejí na pořádání společenských akcí či na chodu celého sboru. Dále nesmím zapomenout poděkovat hasičům z Hlubočan za dobrou spolupráci při soutěžích jak v lize, tak v okrsku.

 

2008

Již začátkem roku proběhla schůze okrskového výboru, na níž byl přednesen návrh na utvoření okrskové ligy. Do tohoto kola se s námi zapojily SDH Hlubočany, Bohdalice, Manerov a Pavlovice. Nám nezbývalo nic jiného než začít pilně trénovat. V mužstvu se nám objevily dvě nové tváře (Kamil Jaborník a Martin Bačovský) a s nově opraveným závodním strojem jsme chtěli začít dosahovat co nejlepších výsledků. První ostrý start jsme měli v Drnovicích a už zde se ukázalo, že se s námi musí počítat. Poté začala naše okrsková liga, kde jsme soupeřili se sousedními Hlubočanami o celkové první místo. V květnu jsme byli v Ivanovicích na Hané na okresním kole v požárním sportu (jako Kučerov-Hlubočany), soutěž se skládala z běhu na 100m překážek + štafeta 4x100m, kde jsme skončili na krásném třetím místě. Další závody pak na sebe nenechali dlouho čekat a každou sobotu jsme jeli na nějakou soutěž, ať už na okresní ligu nebo na okrskové kolečko. Koncem června jsme již tradičně pořádali hodovou zábavu, před kterou nás čekal závod v Hlubočanech. Zde se začalo ukazovat, že umíme dělat i rychlé časy. Dokonce jsme vylepšili svůj rekord na 20:98. O týden později nás čekala soutěž u nás, která byla obohacená o okrskové kolo. Jako první nastoupilo naše družstvo, které potvrdilo předešlou soutěž za dalšího dobrého času 19:72. Další týden soutěž v Topolanech a znovu jsme překonali rekord, tentokrát na 19:45. Účastnili jsme se i dvou nočních soutěží, z toho jedné mimo okres, ve Véskách, a denní také mimo okres v Otaslavicích. V okrskové lize jsme skončili na prvním místě a putovní pohár zaslouženě skončil v naší obci. V lize Vyškovska jsme se umístili na 12. místě. Nejlepší umístění na soutěžích bylo 3krát 5. místo a jednou místo třetí. Byli jsme také obhajovat první místo v Račicích, kde byl požární útok s netradiční štafetou. První pozici se nám podařilo obhájit. Celkem jsme se zúčastnili 24 soutěží v požárním sportu.

Nyní již dosti o soutěžích, během loňského roku se nám také podařilo opravit zeď, dále obnovit místnost nad hasičskou zbrojnicí a udělat z ní místnost vhodnou pro schůze sboru. Od jara přes léto jsme pilně pracovali na natření našeho zásahového vozidla a podařilo se nám dokoupit věci potřebné k zásahu. Na úpravě auta se podíleli hlavně mladší hasiči, kteří si s ním dali hodiny a hodiny práce. Všem, kteří se podíleli na již zmíněných mimosoutěžních aktivitách, bych chtěl touto cestou moc poděkovat. Rád bych zmínil, že naše jednotka v roce 2008 zasahovala u jedné větrné smršti, dále pak u technických prací (např. čištění kanálů, vypouštění rybníka atd.).

Ale ne všechno, co jsme vloni dělali, je jen o hasičských soutěžích a zásazích. Po celý rok jsme se podíleli na uskutečnění společenských i ryze dětských akcí. Již v únoru to byly tradiční ostatky, na které nás přišlo podpořit nemalé množství našich příznivců a v červnu hodová zábava. Spolupracovali jsme s nově vzniklým mateřským centrem Kučeráček na akcích např. dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den, lampiónový průvod na uspání broučků a berušek a spolupracovali jsme i na uskutečnění rekordu ve vypouštění balónků. V těchto aktivitách bychom rádi pokračovali v tomto roce.

Chtěl bych říci, že být hasičem se chce více podílet na chodu spolku. Chtěli bychom, aby se do toho zapojili i starší členové, kteří mají více zkušeností a dokáží nám v mnoha věcech poradit. V letošním roce, bychom rádi založili družstvo žen a v neposlední řadě bychom uvítali i práci s nejmenšími dětmi a začali z nich vychovávat dobré hasiče. Nyní jsou naši nejmenší v sousedních Hlubočanech, kde pilně trénují a učí se být dobrými hasiči, za což jim patří dík.

 Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem sponzorům a obecnímu úřadu za materiální a finanční podporu, kterou nám poskytovali po celý rok. Poděkování patří také členům soutěžního družstva za reprezentaci na soutěžích a všem členům, kteří se podílejí na pořádání společenských akcí či na chodu celého sboru.

 

2007

Rok 2007 jsme hned v lednu zahájili náborem mladých hasičů, které jsme začali vozit do sousedních Hlubočan, kde začali s tréninkem. V dubnu se zúčastnili soutěže v Pístovicích, která pro ně byla první zkouškou toho, co se dosud naučili. Bylo vidět, že s vedoucími z Hlubočan udělali velký kus práce. Dále se v průběhu roku zúčastňovali dalších soutěží pro mladé hasiče, kde se prezentovali s dobrými výsledky.   Naše soutěžní družstvo dospělých začalo sezonu první soutěží v květnu. V červnu před soutěží v Hlubočanech začaly problémy se soutěžním strojem, které vyvrcholily před domácí soutěží, a stříkačka musela do opravy. Na domácí soutěž jsme tedy neměli stroj, a proto jsme uvítali pomoc od SDH Hlubočany, kteří nám zapůjčili svůj. Ostatní soutěže jsme absolvovali se slabším zásahovým strojem anebo s vypůjčeným. Celkem se naše družstvo zúčastnilo 12 závodů okresní ligy a umístilo se na 13. místě s počtem 26 bodů. Dne 23. 6. uspořádal náš okrsek v Manerově okrskové kolo. Soutěž měla krásný náboj a vše proběhlo ve sportovním duchu, startovalo se dvoukolově a započítával se lepší čas. Naše družstvo v této soutěži zvítězilo a umístilo se těsně před rivalem z Hlubočan na 1. místě. V červenci následovalo okresní kolo v Ivanovicích na Hané, které se skládalo z požárního útoku a sto metrů překážek. Na toto klání jsme utvořili společné družstvo s hasiči z Hlubočan a družstvo Kučerov-Hlubočany zde vybojovalo krásné druhé místo. Dále jsme se zúčastnili soutěže v Račicích, kde všechna družstva měla stejný stroj. Z této soutěže jsme si odvezli putovní pohár za první místo. Na konci sezony jsme se pak už s opraveným strojem zúčastnili mimookresní soutěže v Soběsukách, kde jsme obsadili 8. místo.

Z kulturních akcí jsme začali dětským karnevalem, který se povedl jak ze stránky organizační, tak i ze stránky účasti. Koncem února následovaly tradiční ostatky, samozřejmě s průvodem masek obcí a večer s taneční zábavou. Koncem dubna proběhl 2. ročník pálení čarodějnic, tentokrát už počasí přálo a akce se vydařila. Počasí nás opět zradilo na dětský den, který musel být o 14 dní přesunut. Na druhý termín, tentokrát na fotbalovém hřišti, už nám počasí přálo. Zde se také představilo soutěžní družstvo mladých hasičů, které sklidilo velký obdiv přihlížejících dětí i dospělých. Další vydařenou akcí byla koncem června Hodová zábava. Dále jsme měli v plánu uspořádat na hody posezení s dechovkou, ale nepodařilo se nám sehnat kapelu. V září jsme chtěli uspořádat  zájezd do vinného sklípku pro hasiče i ostatní občany, ale pro malý počet přihlášených byl zrušen.

V letošním roce měla naše zásahová jednotka jeden výjezd k požáru, a to v květnu, když hořela stodola rodiny Červeňákových. Na místo jsme dojeli těsně před profesionálními hasiči a společnými silami požár lokalizovali. Po odjezdu profesionálních hasičů jsme asi hodinu dohlídávali požářiště.

Dále jsme na jaře uspořádali sběr železného šrotu. Na přelomu roku jsme museli po problémech nechat opravit soutěžní stříkačku, kterou jsme v rámci opravy nechali předělat na silnější. Na podzim jsme po získání dotace od svazku obcí Větrník zakoupili plovoucí čerpadlo a po schválení obecním úřadem byla  prodána  T 805. Po celý rok jsme prováděli nezbytnou údržbu a opravy techniky a materiálu.

Na závěr bych chtěl podotknout, že být členem sboru není jen zaplatit členské příspěvky, ale také se zapojit do pomoci při pořádání různých kulturních a společenských akcí a jiných aktivit našeho sboru. Myslím, že spousta členů je toho názoru, že stačí zaplatit příspěvek a je vystaráno.

V poslední řadě chci poděkovat členům soutěžního družstva, kteří náš sbor úspěšně reprezentují v okrskovém kole a v okresní lize. Dále pak našim děvčatům, která ač nejsou zatím členky sboru, pomáhají při organizaci různých akcí. Dále obecnímu úřadu za materiální a finanční podporu, bez které by to samozřejmě v dnešní době nešlo. Poděkování patří také všem našim sponzorům, bez kterých by uspořádat různé kulturní, sportovní, společenské a akce pro děti uspořádat nešlo.

Do roku 2008 bychom chtěli, aby se do akcí námi pořádaných zapojilo více členů sboru a jiných sdružení. Dále pokračovat v tom co chceme v naší obci vybudovat pro děti a spoluobčany.

 

2006

Rok 2006 jsme začali tak jako každý jiný rok tradičními ostatky v naší obci, samozřejmě s průvodem masek celou obcí. Ostatky ukončila taneční zábava.
Začátkem roku jsme si nechali kompletně opravit stříkačku určenou k zásahu společně i s nástřikem barvy. Na první zvody hasičské ligy jsme vyjeli do Drnovic a potom následovali Hostěrádky Rešov, Šaratice ...

30. 4. jsme chtěli uspořádat 1. ročník pálení čarodějnic, ovšem počasí nám nepřálo a pálení jsme museli přesunout na další týden, kdy už nám počasí ukázalo vlídnou tvář a pálení se uskutečnilo a zdařilo. 3. 6. měl být pořádán Dětský den, ale plány nám zmařilo počasí, proto jsme byli opět nuceni akci přesunout a to až na červenec. Nicméně v červenci počasí vyšlo a Dětský den tak mohl proběhnout. 1. 7. v obci proběhli tradiční hody a my jsme se odpoledne zúčastnili hasičských závodů v sousedních Hlubočanech. Večer nás čekala tradiční hodová zábava, která se jako každý rok protáhla až do ranních hodin. 5. 7. jsme se zúčastnili 1. ročníku okrskového kola v Ivanovicích. Síly jsme spojili s mužstvem z Hlubočan. Soutěž měla 2 disciplíny, první - běh na 100 m s překážkami a druhá - požární útok s přetlakovým ventilem. Požární útok se nám sice moc nepovedl, ale za to běh, díky našemu dravému a rychlému mládí našich věkem mladších hasičů jsme zabodovali, což nám zajistilo celkové 3. místo v této prestižní soutěži. 8. 7. náš sbor pořádal 5. ročník soutěže hasičských družstev O pohár starosty obce, kde se nám povedl náš nejrychlejší čas. Po naší soutěži následovala ještě celá řada soutěží. Jako poslední soutěží v tomto ročníku proběhla noční soutěž v Hostěrádkách. Dále SDH Kučerov pořádá dvakrát ročně sběr železného šrotu. Pravidelně se také  účastníme Böttcher rally jako pořadatelé a dalších akcí.

 

 

2005

Rok 2005 byl zejména na pořádání akcí velmi náročný. Nejprve hody, které se konaly 25. 6. a byly spojeny se 770. výročím obce, kde se naši členové podíleli jak na přípravě (dovoz židlí, stolů, lavic, příprava podia pro dechovou hudbu, jakožto i oprava podia po sobotní průtrži mračen), tak i na ukázkách hasičské techniky, které proběhly v sobotu a měli jsme i zapůjčenou koňskou stříkačku z Moravských Prus. Po hodech následovaly hasičské závody, které byly spojeny se 60. výročím vzniku hasičského sboru v naší obci. Zde opět proběhly ukázky hasičské techniky. Samozřejmě proběhly i ostatní kulturní akce jako Ostatky, Kateřinská zábava, akce pro děti – dětský karneval a 4. 6. dětský den, který bohužel provázelo nepříznivé počasí, ale myslím, že i přes tuto překážku byl úspěšný.

Na jaře a na podzim jako každoročně proběhl sběr železného šrotu a v září jsme se zúčastnili pořadatelování  Böttcher rally, ale tentokrát na Vážanské RZ, protože v naší obci se rally nejela. Ze zmíněné rally muselo naše družstvo přispěchat k požáru pole v okolí naší obce, který jsme úspěšně zdolali, a to nebyl první zásah v tomto roce. Hned 1. 2. Se kolem 16:30 rozezněla v Kučerově siréna, když hořela stodola p. Šírka. Sice jsme měli problém s vodou, protože nemáme zateplenou garáž, nicméně potom jsme se aktivně podíleli na pomoci profesionálním hasičům v hašení požáru, úklidu sena, dovozu vody a po odjezdu profesionálů jsme požářiště hlídali a prováděli dohašovací práce. Samozřejmě jsme se jako každý rok podíleli na údržbě techniky, materiálu a svěřených prostor.

 

2004

Tradičně byly pořádány akce – začalo to Ostatky a Ostatkovou zábavou, dále Hodová a Kateřinská zábava. Pro děti byl v únoru uspořádán dětský karneval a začátkem června oblíbený dětský den, kam přišla necelá stovka děti.

Soutěžní družstvo se v průběhu roku účastnilo celé řady soutěží a oproti loňskému roku se v okresní lize polepšilo a posunulo se z 19. místa na o krapet lepší 13. místo. Samozřejmě se 110. 7. i u nás v Kučerově konala soutěž, která byla započítaná do okresního kola. Závěrem loňské sezony byla noční soutěž v Hostěrádkách.

V září naši členové pomáhali na zabezpečení průjezdu Böttcher rally. Samozřejmě byli plněny úkoly jako údržba a ošetřování techniky a materiálu, hasičské zbrojnice, hasičského hřiště a jiné. Dále pak 13. 6. provedli naši hasiči úklid naplavenin po velkém lijáku.

Celkově byl rok 2004 hodnocen o něco pozitivněji než rok minulý, což je kladné, protože je vidět, že se zlepšujeme, hlavně naše soutěžní družstvo.

 

2003

Jako tradičně jsme rok 2003 zahájili Ostatky. Průvodu se zúčastnilo 17 masek a Ostatkové zábavy 90 lidí. Dále byl pro děti v únoru uspořádán dětský karneval. Na jaře byl uspořádán sběr železného šrotu, kde jsme sesbírali 8 t železa. Další zábava v pořadí byla Velikonoční zábava. Po té následoval začátkem června dětský den, kterého se zúčastnilo 60 dětí. Koncem června jsme uspořádali Hodovou zábavu, na kterou přišlo 140 lidí. Čtrnáct dní po hodech proběhla soutěž hasičských družstev, které se zúčastnilo 25 hasičských družstev. Na konci srpna mnoho z našich členů zajišťovalo pořadatelskou službu Böttcher rally. Na podzim jsme sesbírali 10 t železného šrotu a na Kateřinskou zábavu přišlo 80 lidí. Dále byla provedena řádná inventarizace majetku. Naše družstvo se pravidelně účastnilo tréninků a soutěží. Prováděla se údržba hasičky, materiálu a hasičského hřiště, na podzim náš sbor koupil z Motorpalu Jihlava vozidlo Š 706 CAS 25. Celkově byl tento rok hodnocen jako méně úspěšný než roky předešlé.

Naše soutěžní družstvo se zúčastnilo 10 soutěží, umístilo se na 19. místě s počtem 47 bodů v okresní lize. Nejlepšího času dosáhlo v Kučerově, a to 26:64 s. Výsledky mohly být lepší, ale nepodařilo se dát dohromady stabilní kádr.

 

2002

Celkově byla činnost za rok 2002 hodnocena na dobré úrovni. Sbor se zúčastnil 11 soutěží z celkových 13 soutěží okresního kola a umístil se na celkovém 8. místě se ziskem 40 bodů, což je hezký výsledek na to, s jakou technikou naši hasiči soutěží. Z družstev, které soutěží s originálním strojem PPS 12, jsme byli, dá se říci, na prvním místě.

 

2001

Sbor zorganizoval tradiční akce, jako jsou zábava na hody, Kateřinská zábava a Ostatková zábava. Dále byl proveden sběr železného šrotu, pracovalo se také na údržbě hasičské zbrojnice a hasičského materiálu.